Wedstrijdreglement

1. ORGANISATIE

De VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE, 2800 MECHELEN, Stationsstraat 110 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0261.150.229), (hierna de “Organisator”) organiseert in samenwerking met de Vlaamse Overheid, JBC, Torfs en XIU, een wedstrijd genaamd Flashion Designers (hierna de “Wedstrijd”).
Elke deelnemer aan de wedstrijd aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van de Flashion Designers te wijzigen.
Deelname aan de wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting.

2. TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen die in het 5de leerjaar basisonderwijs zit tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs, die op geldige wijze zijn/haar design via de website www.flashiondesigners.be indient (hierna de “Deelnemer”). Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Elke andere poging tot deelname wordt niet in aanmerking genomen.

Deelname kan zowel individueel als in groep, waarbij een groep uit maximaal 4 deelnemers kan bestaan.

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer zijn/haar volledige en correcte (contact)gegevens opgeven.

3. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt tot en met 3 november 2019. Inzendingen buiten deze periode worden niet in aanmerking genomen.

4. HOE DEELNEMEN ?

De deelnemer moet
·       zich via de website www.flashiondesigners.be registreren door het invoeren van naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Als je in groep indient, moet je dat duidelijk vermelden. Let op: een groep bestaat uit maximaal 4 personen.
·       via dezelfde website een eigen design uploaden voor zichtbare winterkledij, schoenen of accessoires. Wees creatief en dien zeker geen werk van een ander in!
De organisator is niet verantwoordelijk voor plagiaat. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.
Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement van de Flashion Designers, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.
Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op www.flashiondesigners.be

5. PRIJS

De deelnemers maken kans om Flashion Designer te worden, waarbij ze samen met ontwerpers van JBC en Torfs een collectie maken. Die collectie wordt daarna geproduceerd en verkocht in de winkels van JBC en Torfs.
De oplage wordt bepaald door JBC en Torfs, in overleg met de organisator. De winnaars ontvangen hun eigen ontwerp wanneer dat klaar is.

6. TOEWIJZING VAN DE PRIJS

Een jury, bestaande uit onder andere afgevaardigden van de organisator, XIU, JBC en Torfs beoordeelt alle inzendingen en kiest de winnende designs.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld.

De winnaars worden tussen 4 en 11 november 2019 bekendgemaakt en persoonlijk gecontacteerd. De winnaars zullen gevraagd worden om binnen een termijn van 3 dagen te verklaren dat hij/zij de prijs aanvaardt en als Flashion Designer wil meewerken aan de Flashion Collection. Als de winnaar dat niet op tijd doet, kan de organisator de prijs toewijzen aan een andere deelnemer.
Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

Niet-winnaars zullen niet geïnformeerd worden.

Over de uitslag en het verloop van de wedstrijd wordt via geen enkele weg gecorrespondeerd met de organisator. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief en staan niet ter discussie.

7. PRAKTISCHE AFHANDELING VAN DE PRIJS

De winnaars zullen voor de verdere praktische afhandeling van de prijs gecontacteerd worden door de organisator.

De winnaars gaan ermee akkoord dat zij (eventueel met naamsvermelding) op foto en video kunnen verschijnen op de website en andere (online) kanalen (zoals YouTube, Facebook, krant,…) van de organisator en anderen.

Tijdens een workshop met de ontwerpers van JBC en Torfs komen de winnaars tot hun definitieve ontwerp. Deze workshop vindt plaats op 13 november 2019, in de namiddag. Winnaars moeten die dag beschikbaar zijn. 
Daarnaast volgen nog opnames met leuke experimenten rond zichtbaarheid. De opnames daarvoor zullen 1 weekdag in beslag nemen op een nog te bepalen datum en locatie. Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding voor hun deelname aan deze activiteiten en het voorkomen op beeldmateriaal.

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij registratie en deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn persoonsgegevens aan de organisator. De organisator verwerkt die persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn toestemming tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de organisator voor de verdere praktische afhandeling van de wedstrijd. De deelnemer geeft ook toestemming aan de organisator om hem te contacteren omtrent het persmoment voor de lancering van de collectie door JBC en Torfs.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE, 2800 MECHELEN, Stationsstraat 110 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0261.150.229).

De persoonsgegevens zijn de naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om de deelnemer te contacteren na de deelname aan de wedstrijd en om de afhandeling efficiënt te kunnen organiseren.

Elke deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens.

De organisator zal de persoonsgegevens enkel gebruiken zoals hierboven omschreven en niet overdragen aan derden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dat rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Mechelse rechtbanken.